Bestellen
Otto S. Lankhorst en Door Timmermann

Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.2)

Deel 2: Cultuur en ontspanning

De Nederlandse katholieke cultuur en ontspanning uit de 19de en 20ste eeuw komt in al zijn schakeringen aan de orde in dit tweede deel van de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken dat is samengesteld in opdracht van het Katholiek Documentatie Centrum. Nadat in deel 1 de dag- en weekbladpers werd geboekstaafd in ruim 300 beschrijvingen, bevat deel 2 de bibliografische portretten van 400 tijdschriften op het terrein van de katholieke cultuur en ontspanning. Opgenomen zijn zowel vooraanstaande culturele en literaire en wetenschappelijke bladen zoals de Beiaard, de Gemeenschap, Roeping en het Tijdschrift voor theologie, als een groot aantal in vergetelheid geraakte bladen en almanakken. Daarnaast komt de bonte verscheidenheid van tijdschriften aan de orde die gezamenlijk de ontspanning binnen de katholieke zuil onder hun hoede hadden: van schaken tot voetbal, van dansen tot zingen, van reizen tot toneelspelen, van esperantisten tot vogelliefhebbers. In de geschiedenis van de tijdschriften is de geschiedenis van de Nederlandse katholieken te lezen: de emancipatie, de onderlinge conflicten binnen de zuil, het opgaan in algemenere verbanden.

De beschrijvingen van de tijdschriften volgen een vast patroon: verschijningsjaren, ondertitel, uitgever, plaats, frequentie, omvang, formaat, redactie, relaties (voorlopers en opvolgers), en literatuuropgave (over de beschreven titel). Daarnaast bieden de rubrieken bijzonderheden, typering en annotatie ruimte om de eigenaardigheden en geschiedenis van elk blad aan bod te laten komen. Het deel wordt afgesloten met een systematisch en chronologisch overzicht van de beschreven periodieken en met een register van namen, titels en zaken.

  • ISBN 978 90 5625 238 0 
  • Omvang 350 blz. 
  • Formaat 17 x 25,5 cm 
  • Uitvoering gebonden 
  • NUR 615 
  • Prijs €65,00 
Bestellen